Aanleverspecificaties Plusproposities


Algemene leveringsvoorwaarden

Indien de levering niet voldoet aan onderstaande condities of indien de levering eerder wordt aangeboden dan de door Audax Publishing vastgestelde leverdatum, behoudt Audax Publishing zich het recht voor de levering te weigeren. Ingeval de levering eerder dan de door Audax Publishing vastgestelde leverdatum wordt aangeboden en in opslag moet worden genomen, is Audax Publishing gerechtigd om zonder vooraankondiging opslag- en administratiekosten aan haar opdrachtgever in rekening te brengen.

Elke zending dient te zijn voorzien van:

Op elke afleveringsbon dient te worden vermeld:

Indien de sachets worden aangeleverd op pallets, dienen de pallets:

Indien de sachets worden aangeleverd in dozen, dienen de dozen:

Aansprakelijkheid:

Indien bij aflevering of tijdens de productie van het magazine wordt geconstateerd dat de sachets niet overeenkomstig bovenstaande voorwaarden zijn vervaardigd en naar de beoordeling van de drukkerij als gevolg hiervan niet of alleen met productievertraging te verwerken zullen zijn, of ingeval bij aflevering, of tijdens de productie lekkage wordt geconstateerd, behoudt Audax Publishing zich het recht voor de levering te weigeren of onmiddellijk met de verwerking van de sachets in het magazine te stoppen.

De uit storingen en/of weigering van de levering voortvloeiende extra kosten en schade zal de opdrachtgever aan Audax Publishing vergoeden onverminderd het recht van Audax Publishing op vergoeding van de overeengekomen tarieven voor opname van de sachets. Ingeval na verwerking van de sachets en tijdens de verspreiding van de magazines lekkage wordt geconstateerd, zal de opdrachtgever alle hieruit voortvloeiende kosten en schade aan Audax Publishing vergoeden. Audax Publishing kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud en gevolgen van afspraken welke met betrekking tot de transactie in kwestie met derden worden gemaakt, tenzij Audax Publishing daaraan uitdrukkelijk haar goedkeuring hecht.

De Algemene Voorwaarden van Audax Publishing zijn onverkort van toepassing op opdrachten voor sachets.

Specifieke product-aanleverspecificaties

Testen:
Om te controleren of het sachet in het magazine kan worden verwerkt, zijn er voor een eerste beoordeling 10 exemplaren nodig. Deze dient u altijd 6 weken voor datering aan te leveren. Indien uit de beoordeling van deze test blijkt dat een plaktest nodig is, zijn er voor nadere testen (per magazine) minimaal 1.000 sachets vereist. Voor het optimaal uitvoeren van de plaktest dient u ook een lay-out bij te leveren van de gewenste stand op de pagina. Deze beoordeling en de eventuele plaktest gelden ook voor sachets zonder vloeistof.

De aanvaarding van de opdracht en de definitieve prijsstelling voor het opplakken of op een andere wijze meenemen in het magazine zijn afhankelijk van de eerste beoordeling en de eventueel uit te voeren plaktest.

De testexemplaren dienen uiteraard representatief te zijn voor de te verwerken oplage.

Drukbestendigheid:
De sachets dienen een druk te kunnen weerstaan van 1.000 kg gedurende 5 seconden. Om beschadiging van de magazines door lekkage van de sachets te voorkomen, dient de fabrikant de sachets tijdens het produceren te testen volgens de Military Standard 105 D norm.

Het is verder noodzakelijk dat de (seal-)randen van het sachet minimaal 10 mm breed zijn. Voor een goede verwerking in het magazine is het een voorwaarde dat de sachets en de (seal-)randen ervan in het bijzonder, zo vlak mogelijk zijn.

Folie:
Voor een goede verwerking van de sachets in het magazine is de keuze van de folie en het formaat van het sachet erg belangrijk. Voor het op de pagina plakken dient het sachet een zekere stijfheid te hebben. De juiste keuze van de folie is dan ook van essentieel belang. In verband met een goede verwerkbaarheid geeft Audax Publishing de voorkeur aan Alu PET PE. Voor een goede hechting van de lijm verzoeken wij u erop toe te zien dat een eventuele beschermlak geen siliconen bevat.

Formaten:
Minimaal 55×75 mm
Maximaal 80×150 mm

Verpakking:
In de dozen dienen de sachets rechtstandig in één richting van ca. 500 exemplaren aangeleverd te worden. De rijen sachets scheiden middels tussenschotjes. Om vervorming van de (seal-) randen te voorkomen dient u ervoor te zorgen, dat zowel de dozen als tussenschotjes 10 mm hoger zijn dan de sachets. Gebruik goed hanteerbare dozen van maximaal 8 kg.

Bij het aanleveren op pallets dient u erop toe te zien dat de dozen bij het opstapelen niet kunnen doorzakken, om beschadiging van de (seal-)randen te voorkomen.

Speciale sachets (anders dan rechthoekige sachets) altijd op aanvraag!