Algemene Advertentievoorwaarden

U kunt de Algemene Advertentievoorwaarden hieronder downloaden en op uw verzoek worden deze kosteloos aan u toegezonden.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Advertentievoorwaarden hebben de hieronder opgesomde begrippen de volgende betekenis:

Aanleveringsvoorwaarden: de voorwaarden, zoals opgenomen in de Advertentieovereenkomst en/of deze Algemene Advertentievoorwaarden waaraan het Advertentiemateriaal van de Adverteerder dient te voldoen. 

Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau, een Advertentieovereenkomst sluit met Audax. 

Advertentie: de reclame-uiting of -boodschap van en ten behoeve van de Adverteerder. 

Advertentiemateriaal: het voor Plaatsing van een Advertentie benodigde materiaal, aan te leveren door Opdrachtgever aan Audax. 

Advertentieovereenkomst: de overeenkomst tussen Audax en de Adverteerder, dan wel het Mediabureau, aangegaan voor bepaalde duur of onbepaalde duur, op grond waarvan de Adverteerder of het Mediabureau tijdens die duur binnen een bepaalde overeengekomen Advertentieruimte één enkele Advertentie, of meerdere Advertenties, ter Plaatsing opgeeft, en waarvan de omvang, de frequentie, de tijdsduur en/of de inhoud bij het aangaan van het Advertentieovereenkomst al dan niet bekend is. 

Advertentieruimte: de in de Advertentieovereenkomst voor een Medium in hoogte, breedte en/of dieptematen, tijdseenheden of naar anderszins objectiveerbare maatstaven vastgestelde, en naar wervingsoogmerk voldoende bepaalbare, ruimte die voor Advertenties beschikbaar is. 

Advertorial: een Advertentie die de vorm en opzet heeft van een redactioneel artikel. 

Algemene Advertentievoorwaarden: deze algemene advertentievoorwaarden van Audax Publishing B.V. 

Audax: Audax Publishing B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan het adres Hullenbergweg 413, 1101 CS Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33158641. 

Branded Content: een vorm van content waarbij een merkuiting is versmolten met content die waarde toevoegt in de vorm van entertainment of informatie, waarbij niet direct de commerciële boodschap van een merk centraal staat. 

Cookie: iedere cookie, pixel of andere soortgelijke technologie waarmee via een elektronisch communicatienetwerk informatie wordt verzameld, informatie wordt opgeslagen in of toegang wordt verkregen tot informatie aanwezig in de randapparatuur van een gebruiker van het relevante Medium van Audax. 

Fixed Position Advertising: het recht van Opdrachtgever te adverteren op een vaste positie op een internetpagina uit het portfolio van Audax. 

Influencer: een persoon die in opdracht van Audax een of meerdere Advertorials, of Branded Content, plaatst op social media. 

Mediabureau: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig bemiddelt bij de totstandkoming van de Advertentieovereenkomst en/of op eigen naam of op naam van de Adverteerder ten behoeve van de Adverteerder met Audax de Advertentieovereenkomst sluit. 

Medium: een communicatiemedium waarin in opdracht van de Adverteerder Advertenties kunnen worden geplaatst. 

Opdrachtgever: de partij die met Audax de Advertentieovereenkomst sluit, zijnde ofwel de Adverteerder ofwel het Mediabureau. 

Performance Campagne: een advertentiecampagne waarbij Advertenties door middel van het ad management systeem van Audax automatisch worden geplaatst op overeengekomen Media. 

Plaatsen of Plaatsing: het verveelvoudigen en/of openbaar maken respectievelijk de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie in welke vorm dan ook door Audax in overeenstemming met de Advertentieovereenkomst. 

Pluspropositie: een advertentievorm die afwijkt van een standaard Advertentie door de toevoeging van een door de Adverteerder aangeleverd bijvoegsel, zoals een insert. 

Premium Display Advertising: het exclusieve recht van Opdrachtgever te adverteren op een internetpagina uit het portfolio van Audax (waarbij de exclusiviteit uitsluitend geldt ten aanzien van de vaste displayposities en in geen geval ten aanzien van testlinks). 

Sluitingsdatum: de datum, vastgelegd in de Advertentieovereenkomst of anderszins door Audax aan Opdrachtgever schriftelijk medegedeeld, waarop Opdrachtgever het Advertentiemateriaal ten aanzien van een Plaatsing conform de Aanleveringsvoorwaarden uiterlijk aan Audax dient te hebben aangeleverd.

I ALGEMEEN

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van alle Advertentieovereenkomsten. Audax heeft het recht deze Algemene Advertentievoorwaarden eenzijdig te wijzigen, en zal Opdrachtgever of de Adverteerder daarover informeren. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt een dergelijke wijziging ook voor nog niet gerealiseerde Plaatsingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst. 

2.2 Van deze Algemene Advertentievoorwaarden kan door Audax en Opdrachtgever slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 

2.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij schriftelijk door Audax en Opdrachtgever anders overeengekomen. 

2.4 Ingeval van strijdigheid tussen bepalingen van de Advertentieovereenkomst en deze Algemene Advertentievoorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Advertentieovereenkomst. 

Artikel 3 – Totstandkoming Advertentieovereenkomst

3.1 De Advertentieovereenkomst komt tot stand door ondertekening daarvan door partijen en/of na schriftelijke (digitale) bevestiging van de Adverteerder of het Mediabureau.

3.2 Audax en Opdrachtgever dragen er zorg voor dat de Advertentieovereenkomst een adequate beschrijving bevat van de inhoudelijke aspecten van het betreffende Medium of de Media, de omvang en de wijze van verspreiden, de technische specificaties, alsmede de Aanleveringsvoorwaarden. 

3.3 Het Mediabureau dat op eigen naam ten behoeve van de Adverteerder een Advertentieovereenkomst sluit met Audax staat jegens Audax in voor nakoming door de Adverteerder van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst en deze Algemene Advertentievoorwaarden. 

Artikel 4 – Duur Advertentieovereenkomst, Advertentieruimte

4.1 De Advertentieovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan voor de duur zoals in de Advertentieovereenkomst bepaald. Is omtrent de looptijd van de Advertentieovereenkomst niets afgesproken dan wordt een duur van twaalf maanden geacht te zijn overeengekomen. De Advertentieovereenkomst is effectief vanaf de datum waarop de Advertentieovereenkomst door de partijen daarbij is ondertekend, tenzij tussen genoemde partijen anders overeengekomen. 

4.2 De Advertentieovereenkomst eindigt automatisch zodra de in de Advertentieovereenkomst genoemde Advertentieruimte door Plaatsing in overeenstemming met de Advertentieovereenkomst is verbruikt, dan wel de overeengekomen (eventueel in overeenstemming met artikel 4.4 verlengde) looptijd is verstreken. 

4.3 Een Advertentieovereenkomst wordt na het verstrijken van de overeengekomen duur uitsluitend stilzwijgend verlengd indien dat tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. 

4.4 Indien de overeengekomen Advertentieruimte niet volledig of tijdig is of zal zijn afgenomen, kan de duur van de Advertentieovereenkomst met goedvinden van Audax en onder door Audax te stellen voorwaarden eenmaal voor ten hoogste twee maanden worden verlengd voor Plaatsing van het restant. Gedurende genoemde verlenging van twee maanden gelden de laatstelijk tussen partijen overeengekomen tariefcondities. Na afloop van genoemde termijn van twee maanden vervalt het restant van de Advertentieruimte en het recht van Opdrachtgever op Plaatsing. Een dergelijk verval laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever de voor de (niet gedane) Plaatsing in de Advertentieovereenkomst overeengekomen advertentietarieven te voldoen. 

4.5 De in de Advertentieovereenkomst overeengekomen Advertentieruimte kan worden uitgebreid, voor zover partijen een dergelijke uitbreiding (en de ten aanzien van die uitbreiding geldende voorwaarden) in aanvulling op de Advertentieovereenkomst schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 5 – Rechten en Verplichtingen Audax en Opdrachtgever

5.1 Audax zal haar verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst naar beste kunnen en weten uitvoeren. Audax staat niet in voor de kwaliteit van de weergave van een Advertentie in het desbetreffende Medium. 

5.2 Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat het in overeenstemming met de Advertentieovereenkomst aan te leveren Advertentiemateriaal op of voor de Sluitingsdatum in het bezit van Audax is en voldoet aan de Aanleveringsvoorwaarden, een en ander zoals bepaald in de Advertentieovereenkomst. Na de Sluitingsdatum door Opdrachtgever aangeleverde correcties worden door Audax verwerkt voor zover dat naar de mening van Audax redelijkerwijs haalbaar is. 

5.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van het Advertentiemateriaal. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud van het Advertentiemateriaal geen inbreuk maakt op rechten (van intellectuele eigendom of anderszins) van derden en dat plaatsing van het Advertentiemateriaal in de uitgaven van Audax en het via die uitgaven beschikbaar stellen daarvan (inclusief o.a. online archieffunctie) evenmin inbreuk maakt op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Audax van, en stelt Audax schadeloos voor, alle aanspraken van derden terzake en alle in verband daarmee door Audax geleden of te lijden schade. Het is Opdrachtgever en/of Adverteerder niet toegestaan Advertentieruimte waarover hij de beschikking krijgt door te verkopen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen. 

5.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat Advertenties niet in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder, maar niet beperkt tot, de Nederlandse Reclame Code en de toepasselijke wetgeving in zake kansspelen), de openbare orde of goede zeden, en dat Advertenties in overeenstemming zijn met de aanwijzingen en aanbevelingen van de Reclame Code Commissie, de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen en de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten. Opdrachtgever vrijwaart Audax van, en stelt Audax schadeloos voor, alle aanspraken van derden terzake en alle in verband daarmee door Audax geleden of te lijden schade (waaronder begrepen boetes, heffingen of sancties). 

5.5 Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd Advertentiemateriaal vrij is van virussen en andere programma’s die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de digitale omgeving van Audax. 

5.6 Audax is gerechtigd de inhoud, vorm en/of het formaat van Advertenties voor zover dit door haar noodzakelijk wordt geacht naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen. Opdrachtgever dient voorts rekening te houden met de mogelijkheid van druk- en/of kleurafwijkingen. Een dergelijke wijziging of afwijking geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of (gedeeltelijke) restitutie van de door Opdrachtgever aan Audax krachtens de Advertentieovereenkomst voor de betreffende Advertentie verschuldigde vergoeding. 

5.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 is Audax is gerechtigd aan Opdrachtgever technische (bewerkings)kosten in rekening te brengen indien het aangeleverde Advertentiemateriaal niet of slechts ten dele geschikt is voor het plaatsen van de Advertentie. 

5.8 Bij het gebruik en de verwerking van het Advertentiemateriaal neemt Audax de gebruikelijke zorg in acht. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Audax is Audax echter niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van het Advertentiemateriaal. 

5.9 Audax is gerechtigd bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomsten derden in te schakelen. 

5.10 Na iedere Plaatsing zal Audax aan Opdrachtgever digitaal dan wel in printvorm (te bepalen door Audax), één kopie van de Plaatsing verstrekken, tenzij in de Advertentieovereenkomst anders overeengekomen. Audax is gerechtigd voor op verzoek van Opdrachtgever verstrekte extra bewijsnummers (van andere Media of volgende edities van hetzelfde Medium) kosten in rekening te brengen. 

5.11 Onverminderd het bepaalde in artikel 14.2 is Audax na eindiging van de Advertentieovereenkomst gerechtigd al het op de Advertentieovereenkomst betrekking hebbende Advertentiemateriaal te vernietigen dan wel van haar digitale informatiedragers te verwijderen. 

Artikel 6 – Herkenbaarheid van de Advertentie, Advertorials, Branded Content, redactionele verantwoordelijkheid

6.1 Advertenties aangaande de producten of diensten van de Adverteerder zullen niet worden geplaatst in de redactiegedeelten van het betreffende Medium, behoudens voor zover zuivere redactionele overwegingen aan de orde zijn. 

6.2 Advertorials en Branded Content zullen door Audax worden voorzien van: 

 • (i) een duidelijke en steeds in één oogopslag waarneembare vermelding van het woord “advertentie” of “advertorial” of “branded content” of “reclame” of “reclameboodschap” of een soortgelijke aanduiding; 
 • (ii) een vormgeving die in één oogopslag kan worden herkend als afwijkend van de vormgeving van het redactionele deel van het Medium; en 
 • (iii) een duidelijke en steeds in één oogopslag waarneembare vermelding van handelsnaam en/of merk van de Adverteerder en/of van het product of de dienst, aangeprezen in de Advertentie. 

Advertorials en Branded Content zullen exclusief gebruikt worden voor Plaatsing door Audax in het kader van de Advertentieovereenkomst en zullen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Audax door Opdrachtgever dan wel Adverteerder niet anderszins (her)gebruikt, of gerepost worden. 

6.3 Door Opdrachtgever en Adverteerder mag zonder voorafgaande toestemming van Audax geen gebruik worden gemaakt van de titel, subtitel en/of het logo of andere onderscheidingstekenen van de Media van Audax en/of Audax. Evenmin mag in de Advertenties van de Adverteerder enig direct verband worden gelegd tussen het betreffende Medium en de onderneming en/of de producten/diensten van de Adverteerder. 

6.4 Opdrachtgever en Adverteerder erkennen en respecteren de volledige inhoudelijke onafhankelijkheid van de redactie van het Medium waarin de Advertentie wordt geplaatst en Audax is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten of schade aan de zijde van Opdrachtgever of Adverteerder als gevolg van redactionele inhoud of als gevolg van door derden geplaatste inhoud. 

Artikel 7 – Tarieven en Betaling

7.1 Op iedere Plaatsing zijn de advertentietarieven, tariefkaarten en eventuele kortingen van toepassing zoals opgenomen in de Advertentieovereenkomst. 

7.2 De door Audax vastgestelde tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

7.3 Audax is gerechtigd gedurende de looptijd van de Advertentieovereenkomst haar advertentietarieven en/of tariefkaarten te wijzigen. Van een dergelijke tariefwijziging zal Audax Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen. 

7.4 Opdrachtgever zal de voor de Plaatsing van Advertenties verschuldigde vergoeding betalen aan Audax op de wijze zoals overeengekomen in de Advertentieovereenkomst. Betaling van de verschuldigde vergoedingen geschiedt voorafgaand aan Plaatsing van de betreffende Advertentie, tenzij anders overeengekomen. Audax is voorts gerechtigd ter zake van de te factureren bedragen voorschotten in rekening te brengen. 

7.5 Audax zal Opdrachtgever terzake van de door Opdrachtgever te betalen vergoedingen facturen sturen. Opdrachtgever is gehouden de door Audax verzonden facturen te voldoen uiterlijk 30 dagen na dagtekening van de betreffende factuur, tenzij in de Advertentieovereenkomst uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

7.6 Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is Audax gerechtigd haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever op te schorten. 

7.7 Voor elke maand of een gedeelte daarvan, waarmee de in artikel 7.5 genoemde uiterlijke datum van betaling wordt overschreden, is Opdrachtgever aan Audax een wettelijke rente verschuldigd, te berekenen over het onbetaald gelaten bedrag, met een minimum van € 13,50 per geheel of deels onbetaald gelaten factuur. De boeterente is de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek. 

7.8 Indien voor het vaststellen van de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding gebruik wordt gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen) zijn de systemen van Audax leidend. 

7.9 Opdrachtgever is niet gerechtigd om aan Audax verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die door Audax aan Opdrachtgever verschuldigd mochten zijn. 

7.10 Ingeval een Mediabureau op eigen naam ten behoeve van de Adverteerder de Advertentieovereenkomst sluit met Audax zijn Adverteerder en het Mediabureau hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de krachtens de Advertentieovereenkomst verschuldigde bedragen. 

7.11 Ingeval het Mediabureau als lasthebber of bemiddelaar voor een Adverteerder optreedt, is het verplicht jegens de Adverteerder te voldoen aan zijn transparantieverplichtingen en de Adverteerder voorafgaand en op eigen initiatief te informeren over een eventueel eigen belang dat het Mediabureau heeft, financieel of anderszins, bij de totstandkoming van een Advertentieovereenkomst met Audax. 

Artikel 8 – Klachten

8.1 Een klacht van Opdrachtgever omtrent een factuur wordt door Opdrachtgever op straffe van verval van de vordering binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Audax ingediend. Indien de klacht van Opdrachtgever een gedeelte van een factuur betreft, is zij gehouden het onbetwiste gedeelte van de factuur tijdig te voldoen. 

8.2 Een klacht van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Advertentieovereenkomst laat de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Advertentieovereenkomst onverlet. 

Artikel 9 – Annulering van een Plaatsing

9.1 Annulering van een Plaatsing door Opdrachtgever dient schriftelijk aan Audax te worden medegedeeld. Een dergelijke annulering laat de verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Advertentieovereenkomst onverlet. 

9.2 In geval van annulering van een Plaatsing door Opdrachtgever is Audax gerechtigd een naar haar oordeel redelijk bedrag aan Opdrachtgever in rekening te brengen, tot maximaal 100% van het verschuldigde advertentietarief voor de betreffende Plaatsing. 

Artikel 10 – Weigering van een Advertentie

10.1 In de volgende gevallen is Audax gerechtigd een door Opdrachtgever opgegeven Advertentie te weigeren: 

 • (i) aan Plaatsing kleven technische bezwaren; 
 • (ii) de Advertentie voldoet niet aan de Aanleveringsvoorwaarden; 
 • (iii) de Advertentie is in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving en/of gedragscodes; 
 • (iv) het betreffende Advertentiemateriaal is door Opdrachtgever op de Sluitingsdatum niet, of onvolledig, aangeleverd; 
 • (v) afkeuring door Audax van de inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven Advertentie of afkeuring om andere redenen van principiële aard; 
 • (vi) redelijkerwijs door Audax te verwachten wanbetaling aan de zijde van Opdrachtgever; 
 • (vii) weigering door Opdrachtgever van betaling van voorschotten of andere bedragen die opeisbaar zijn uit hoofde van de Advertentieovereenkomst; of 
 • (viii) er is sprake van andere voor Audax zwaarwegende redenen waarvan Audax Opdrachtgever in kennis stelt. 

10.2 Indien een door Opdrachtgever opgegeven Advertentie door Audax wordt geweigerd op grond van het onder (i), (ii), (iii) of (v) in artikel 10.1 gestelde, zal Audax Opdrachtgever zo tijdig mogelijk daaromtrent informeren, zodat Opdrachtgever desgewenst, en slechts voor zover dit door Audax redelijkerwijs haalbaar wordt geacht, in staat is om de Advertentie aan te passen, zodanig dat Plaatsing alsnog kan plaatsvinden. 

10.3 Weigering van een Advertentie door Audax zoals bedoeld in artikel 10.1 laat onverlet de verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Advertentieovereenkomst (waaronder de verplichting van Opdrachtgever de in de Advertentieovereenkomst overeengekomen advertentietarieven voor de geweigerde Plaatsing te voldoen). 

10.4 Niettegenstaande het in dit artikel 10 bepaalde, is Audax te allen tijde, en zonder dienaangaande aansprakelijk te zijn jegens Opdrachtgever, gerechtigd een Advertorial of Branded Content zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 11 – Tussentijdse beëindiging

Audax is gerechtigd de Advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang bij schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever te beëindigen indien: 

 • (i) het faillissement van Opdrachtgever dan wel Adverteerder is aangevraagd of deze failliet is verklaard; of 
 • (ii) Opdrachtgever dan wel Adverteerder surséance van betaling heeft aangevraagd, of aan Opdrachtgever dan wel Adverteerder surséance van betaling is verleend; of 
 • (iii) Opdrachtgever dan wel Adverteerder wordt ontbonden; of 
 • (iv) Opdrachtgever dan wel Adverteerder haar ondernemingsactiviteiten heeft stilgelegd; of 
 • (v) Opdrachtgever dan wel Adverteerder anderszins niet langer in staat kan worden geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst te voldoen.

Voorts is Audax gerechtigd de Advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang bij schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever te beëindigen indien: 

 • (vi) nakoming door Audax van haar verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst in strijd zou zijn met toepasselijke wet- en regelgeving; of 
 • (vii) Audax de exploitatie van een (onderdeel van een) Medium waarop de Advertentieovereenkomst betrekking heeft, besluit te staken. 

Artikel 12 – Tekortkoming, aansprakelijkheid en overmacht

12.1 Indien Opdrachtgever dan wel Adverteerder tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst is Audax gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst op te schorten. 

12.2 Indien Opdrachtgever dan wel Adverteerder na schriftelijke ingebrekestelling door Audax niet binnen de door Audax gestelde termijn alsnog aan haar verplichtingen voldoet, heeft Audax het recht de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

12.3 Ingeval van overschrijding van uiterlijke datum van betaling zoals genoemd in artikel 7.5 is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. 

12.4 Opschorting, ontbinding of opzegging van de Advertentieovereenkomst door Audax laat onverlet het recht van Audax op vergoeding door Opdrachtgever van de door Audax in verband daarmee geleden schade. 

12.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle (directe en indirecte) schade die Audax lijdt als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever dan wel Adverteerder van haar verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst. 

12.6 Audax is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Audax. Enige aansprakelijkheid van Audax is per gebeurtenis beperkt tot herplaatsing van de Advertentie in het betreffende Medium in overleg tussen Audax en Opdrachtgever, dan wel tot het bedrag van de door Opdrachtgever uit hoofde van de Advertentieovereenkomst voor de betreffende Advertentie verschuldigde vergoeding. 

12.7 Opdrachtgever vrijwaart Audax van, en stelt Audax schadeloos voor, alle aanspraken van derden (waaronder ook boetes en andere sancties van private en publieke toezichthouders) en daaruit voortvloeiende vorderingen met betrekking tot de niet of niet tijdige nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever dan wel Adverteerder jegens Audax, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken in verband met de (onrechtmatige) inhoud van een Advertentie of overtreding door Opdrachtgever dan wel Adverteerder van geldende regelgeving. 

12.8 Partijen zijn niet gehouden (i) tot het tijdig nakomen van hun verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst en (ii) enige door de andere partij als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden, indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door ingeschakelde derden of toeleveranciers of andere relaties van Audax, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen of concrete dreiging daartoe, oorlog, brand, natuurrampen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van (in verband met het Plaatsen van de Advertentie benodigde) hardware, software of internetverbindingen, alsmede iedere andere situatie waarop Audax geen beslissende controle kan uitoefenen. 

12.9 Indien de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt, hebben zowel Audax als Adverteerder het recht de Advertentieovereenkomst schriftelijk te beëindigen. 

Artikel 13 – Geen exclusiviteit

Aan Opdrachtgever komt geen enkele aanspraak op exclusiviteit toe ten opzichte van Audax of een of meer van haar Media, dan wel op specifieke plaatsen binnen die Media, in welke vorm dan ook, en Audax is vrij naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in hetzelfde Medium te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 14 – Intellectuele Eigendom

14.1 Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot diensten of goederen die door Audax in het kader van de Advertentieovereenkomst aan Opdrachtgever worden geleverd of ter beschikking worden gesteld alsmede de resultaten daarvan (waaronder concepten of voorstellen), of op Advertentiemateriaal dat door of in opdracht van Audax is vervaardigd, of op gegevens van gebruikers van de media van Audax, blijven berusten bij Audax of haar licentiegever(s). Voor zover noodzakelijk voor de Plaatsing van Advertenties verleent Audax gedurende de looptijd van de Advertentieovereenkomst aan Opdrachtgever een tot dat doel beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van dergelijke intellectuele eigendomsrechten. 

14.2 Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot diensten of goederen die door Opdrachtgever dan wel Adverteerder in het kader van de Advertentieovereenkomst aan Audax ter beschikking worden gesteld, alsmede met betrekking tot de Advertentie (waaronder, maar niet beperkt tot tekst, beeldmateriaal, vormgeving, logo’s, merken en handelsnamen van de Opdrachtgever dan wel Adverteerder of haar licentiegever(s)) blijven berusten bij Opdrachtgever respectievelijk de Adverteerder of haar licentiegever(s). Voor zover noodzakelijk voor de Plaatsing van Advertenties verleent Opdrachtgever dan wel Adverteerder aan Audax een tot dat doel beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van dergelijke intellectuele eigendomsrechten. Dit omvat mede het recht om de Advertenties zoals geplaatst in, en in combinatie met de desbetreffende publicatie ook beschikbaar en toegankelijk te houden na uitgave van de desbetreffende publicatie, voor de duur van de Advertentieovereenkomst en daarna, zoals (maar niet uitsluitend) in het kader van (fysieke of elektronische) archieven en via zoekmachines. Opdrachtgever vrijwaart Audax van, en stelt Audax schadeloos voor, alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen met betrekking tot genoemd gebruik van intellectuele eigendomsrechten door Audax. 

14.3 Advertorials of Branded Content die geheel of gedeeltelijk door Audax en/of een Influencer worden/wordt geproduceerd blijven eigendom van Audax dan wel de Influencer. 

Artikel 15 – Verwerking van persoonsgegevens

15.1 Audax legt de gegevens van Opdrachtgever vast voor de uitvoering van de Advertentieovereenkomst alsmede om de Opdrachtgever te kunnen informeren over de (overige) producten en diensten van Audax. Bij de verwerking van de gegevens van Opdrachtgever treedt Audax op als verwerkingsverantwoordelijke en deze verwerking geschiedt conform het van toepassing zijnde privacy statement, te vinden op www.meermediabereik.nl. 

15.2 Indien de Advertentie persoonsgegevens bevat, treedt Audax ten aanzien van die gegevens op als (sub-)verwerker en Adverteerder als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Audax zal de betreffende gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Advertentieovereenkomst. 

15.3 Voor zover de verwerking van de in artikel 15.2 bedoelde persoonsgegevens valt onder de reikwijdte van de AVG, verbindt Audax zich ten aanzien van deze gegevens: 

 • (i) de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor het in artikel 15.2 omschreven doel en conform de eventuele voorafgaand aan het aangaan van de Advertentieovereenkomst door Opdrachtgever gegeven schriftelijke instructies; 
 • (ii) behoudens voor zover openbaarmaking en/of doorgifte het doel is, de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden (anders dan subverwerkers) door te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever; 
 • (iii) alle passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te nemen voor een veilige verwerking, bewaring en/of opslag; 
 • (iv) desgevraagd Opdrachtgever bijstand te verlenen bij het vervullen van de plicht van de Adverteerder om verzoeken tot uitoefening van rechten van betrokkenen te beantwoorden, voor zover mogelijk; 
 • (v) de persoonsgegevens niet langer onder zich te houden dan redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief uit de verstrekte gegevens afgeleide gegevens en informatie en gemaakte kopieën onmiddellijk na volledige nakoming van de Advertentieovereenkomst te vernietigen, met dien verstande dat Audax te allen tijde gerechtigd is de persoonsgegevens op te slaan als onderdeel van haar (digitale) archief van het Medium waarin de Advertentie is geplaatst; 
 • (vi) de persoonsgegevens niet te (laten) verwerken in landen buiten de Europese Unie, tenzij zulks wettelijk is toegestaan; 
 • (vii) Opdrachtgever onmiddellijk te informeren en binnen redelijke termijn een rapport te verstrekken indien Audax weet of vermoedt dat sprake is van onbevoegd gebruik, veiligheidsincidenten of datalekken met betrekking tot de persoonsgegevens, en samen te werken met Opdrachtgever om deze gegevens terug te krijgen en zo nodig betrokkenen te informeren en verder onbevoegd gebruik, verspreiding of openbaarmaking te voorkomen; 
 • (viii) Opdrachtgever onverwijld te informeren indien een bevoegde instantie een juridisch bindend verzoek om verstrekking van persoonsgegevens heeft gedaan, tenzij deze kennisgeving is verboden; 
 • (ix) Opdrachtgever in de gelegenheid te stellen om de uitvoering en naleving van de hiervoor gemaakte afspraken over bewaring en gebruik van persoonsgegevens te controleren. 15.4 Audax kan bij de uitvoering van de Advertentieovereenkomst gebruik maken van derden, die ten aanzien van de eventuele persoonsgegevens die de Advertentie bevat gelden als subverwerkers. Audax zorgt ervoor dat deze subverwerkers gebonden zijn aan dezelfde of gelijkwaardige verplichtingen als die op Audax rusten uit hoofde van artikel 15.3. Op verzoek zal Audax Opdrachtgever informeren over deze subverwerkers. Opdrachtgever kan bezwaar maken tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in de Advertentie aan deze subverwerkers. In dat geval is Audax gerechtigd de Advertentieovereenkomst te ontbinden. 

Artikel 16 – Gebruik segmentdata

16.1 Het is Opdrachtgever en Adverteerder uitsluitend toegestaan om de data die zij in het kader van een Advertentieovereenkomst ter beschikking krijgen over segmenten van Audax, te gebruiken ten behoeve van de Plaatsing van Advertenties onder de betreffende Advertentieovereenkomst. Ieder ander gebruik is uitdrukkelijk niet toegestaan, waaronder expliciet het toevoegen van deze segmentdata aan eigen (profiel)data. 

16.2 Voor zover de segmentdata persoonsgegevens bevat, zijn Opdrachtgever en Adverteerder ten aanzien van hun verwerking van deze persoonsgegevens zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en derhalve elk zelfstandig verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving terzake. Indien en voor zover wettelijk vereist, zal Audax zorgdragen voor het verkrijgen van toestemming van betrokkenen voor het gebruik van de segmentdata overeenkomstig dit artikel. Opdrachtgever en Adverteerder stellen Audax onverwijld op de hoogte indien zij een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan de betrokkenen op grond van artikel 33 en 34 AVG. 

16.3 Indien Opdrachtgever en/of Adverteerder bij de plaatsing van de Advertentie(s) gebruik maakt (maken) van derde partijen, staat Opdrachtgever ervoor in dat deze derde partijen de segmentdata uitsluitend gebruiken ten behoeve van Opdrachtgever en/of Adverteerder en overeenkomstig dit artikel. 

Artikel 17 – Geheimhouding 

17.1 Gedurende de looptijd van de Advertentieovereenkomst en twee jaren daarna, zullen Audax, Opdrachtgever en Adverteerder geheimhouding betrachten met betrekking tot de inhoud van de Advertentieovereenkomst en alle vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie die in het kader van de Advertentieovereenkomst door Opdrachtgever dan wel Adverteerder aan Audax, respectievelijk door Audax aan Opdrachtgever dan wel Adverteerder wordt verstrekt, en zullen dergelijke informatie niet zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de verstrekkende partij openbaar maken aan derden (met uitzondering van hun respectievelijke professionele adviseurs en financiers). 

17.2 De in artikel 17.1 genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover: 

 • (i) de ontvangende partij op grond van een wettelijke regeling of rechterlijk bevel tot openbaarmaking van dergelijke vertrouwelijke informatie gehouden is; 
 • (ii) de betreffende vertrouwelijke informatie ten tijde van openbaarmaking reeds algemeen bekend of in het publieke domein verkeerde; of (iii) de betreffende vertrouwelijke informatie ten tijde van de openbaarmaking reeds in het bezit was van de ontvangende partij door middel van een bron anders dan de verstrekkende partij. 

Artikel 18 – Overige bepalingen

18.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Advertentievoorwaarden onverbindend of ongeldig blijkt, dan wordt de betreffende bepaling vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de vervallen bepaling. De onverbindendheid of ongeldigheid van een van de bepalingen van deze Algemene Advertentievoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. 

18.2 Geen der partijen bij de Advertentieovereenkomst is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met dien verstande dat Audax te allen tijde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Adverteerder gerechtigd is haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst over te dragen aan een van haar groepsmaatschappije 

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

19.1 Op de Advertentieovereenkomst en deze Algemene Advertentievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

19.2 Geschillen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst en/of deze Algemene Advertentievoorwaarden worden in de eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

II AANVULLENDE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT GEDRUKTE ADVERTENTIES

Deel II van deze Algemene Advertentievoorwaarden betreft een aanvulling op Deel I en bevat nadere bepalingen met betrekking tot gedrukte Advertenties.

Artikel 20 – Plusproposities

20.1 Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van Plusproposities, zal Audax Opdrachtgever, eventueel in aanvulling op het in de Advertentieovereenkomst bepaalde, schriftelijk in kennis stellen van de te dien aanzien geldende specifieke voorwaarden met betrekking tot maximale aantallen, formaat, prijzen en andere bijzonderheden. 

20.2 Opdrachtgever dient rekening te houden met de mogelijkheid van afwijkingen ten aanzien van de positionering in de Advertentie en aantallen. Een dergelijke afwijking geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of (gedeeltelijke) restitutie van de door Opdrachtgever aan Audax voor de betreffende Pluspropositie verschuldigde vergoeding. 

20.3 Opdrachtgever vrijwaart Audax van, en stelt Audax schadeloos voor, alle aanspraken van derden terzake van (de verspreiding en de inhoud van) Plusproposities en alle in verband daarmee door Audax geleden of te lijden schade. 

III AANVULLENDE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DIGITALE ADVERTENTIES

Deel III van deze Algemene Advertentievoorwaarden betreft een aanvulling op Deel I en bevat nadere bepalingen met betrekking tot digitale Advertenties. Dit deel III is uitsluitend van toepassing op display advertenties en digitale Advertorials en Branded Content, en uitdrukkelijk niet op rubrieksadvertenties en search engine advertising.

Artikel 21 – Premium Display Advertising

21.1 Dit artikel 21 is van toepassing indien en voor zover Opdrachtgever en Audax Premium Display Advertising overeengekomen zijn. 

21.2 Opdrachtgever is gerechtigd zonder extra kosten beeld en geluid aan Advertenties toe te voegen. Indien Opdrachtgever daarvan gebruik wenst te maken, zal Audax Opdrachtgever, eventueel in aanvulling op het in de Advertentieovereenkomst bepaalde, schriftelijk in kennis stellen van de te dien aanzien geldende specifieke voorwaarden met betrekking tot grootte, duur, vorm en inhoud van het desbetreffende (audio)visuele materiaal. Audax is te allen tijde, en zonder dienaangaande aansprakelijk te zijn jegens Opdrachtgever, gerechtigd genoemd (audio)visueel materiaal zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

21.3 Opdrachtgever is gerechtigd zonder extra kosten het betreffende Advertentiemateriaal wekelijks te wijzigen. Voorts is Opdrachtgever gerechtigd zonder extra kosten gebruik te maken van de door Audax aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde frequency caps. 

Artikel 22 – Fixed Position Advertising

22.1 Dit artikel 22 is van toepassing indien en voor zover Opdrachtgever en Audax Fixed Position Advertising overeengekomen zijn. 

22.2 Indien de overeengekomen vaste positie van Opdrachtgever niet beschikbaar is, dan is Audax gerechtigd Plaatsing van de Advertentie op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade. 

Artikel 23 – Performance Campagne

23.1 Dit artikel 23 is van toepassing indien en voor zover Opdrachtgever en Audax een Performance Campagne overeengekomen zijn. 

23.2 Audax spant zich in om gedurende de Performance Campagne een zo hoog mogelijke click-through rate te behalen, maar is te dien aanzien niet verplicht tot enig resultaat. 

23.3 Aan Opdrachtgever wordt op verzoek in de Performance Campagne (real time) inzage verschaft. 

Artikel 24 – Cookies 2

24.1 Indien en voor zover Opdrachtgever dan wel Adverteerder in het Advertentiemateriaal gebruik maakt van Cookies, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat zij, alsmede ingeschakelde opdrachtgevers en/of andere derden, voldoet aan alle terzake geldende wet- en regelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, de Telecommunicatiewet.

24.2 Voor zover er met het gebruik van de Cookies door of namens Opdrachtgever en/of Adverteerder persoonsgegevens worden verwerkt, bepaalt uitsluitend Opdrachtgever c.q. de Adverteerder het doel en middelen van deze verwerking (binnen de gestelde grenzen van de Advertentieovereenkomst) en verwerkt Audax deze gegevens op geen enkele wijze. Opdrachtgever c.q. de Adverteerder is derhalve verwerkingsverantwoordelijke en Audax is noch (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke, noch verwerker in de zin van de AVG. 

24.3 Opdrachtgever vrijwaart Audax van, en stelt Audax schadeloos voor, alle aanspraken van derden voortvloeiend uit het niet naleven door Opdrachtgever en/of Adverteerder van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot Cookies, waaronder, maar niet beperkt tot, artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet en de AVG. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle in dit kader aan Audax door toezichthoudende instanties opgelegde boetes. 

Artikel 25 – Gebruik van Influencers

Op het gebruik van Influencers bij het publiceren van Advertorials en Branded Content is, eventueel in aanvulling op het in de Advertentieovereenkomst bepaalde, het volgende van toepassing:

 • (i) de Influencer wordt geselecteerd door Audax, in overleg met Opdrachtgever; 
 • (ii) het contact met de Influencer verloopt uitsluitend via Audax; en 
 • (iii) de betreffende Advertorial of Branded Content wordt opgesteld door de Influencer, die daarbij binnen de overeengekomen kaders volledige vrijheid heeft. De Advertorial dan wel Branded Content zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan Opdrachtgever, waarbij geldt dat de Advertorial dan wel Branded Content alleen dan afgekeurd mag worden indien deze feitelijke onjuistheden bevat, dan wel niet voldoet aan het in de Advertentieovereenkomst dan wel deze Algemene Advertentievoorwaarden bepaalde. 

Artikel 26 – Divers

26.1 Indien Audax en Opdrachtgever overeenkomen dat de door Opdrachtgever aan Audax verschuldigde vergoeding voor Plaatsing berekend wordt aan de hand van meetsystemen, zullen de meetsystemen zoals vastgesteld door Audax gehanteerd worden. 

26.2 Audax spant zich in om storingen dan wel onderhoud van een Medium waarop een Advertentie is geplaatst van zo beperkt mogelijke duur te laten zijn. Audax is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet toegankelijk zijn van het desbetreffende Medium.